Sanayi Bakanlığı yayınladı: Değişti

Sanayi Bakanlığı yayınladı: Değişti
15 Aralık 2019 - 11:22

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik yapan tönetmeliği yayınladı. Yönetmeliğin ayrıntılarını aşağıda okuyabilirsiniz. 

AYRINRILAR

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, uzunluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, naklimetreler ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Naklimetre ve hububat muayene aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir, elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin ise on yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır.

Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde damgalanır. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır. Periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene müracaatında bulunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 124 ilâ 161 inci maddeleri ve 249 ilâ 251 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Enerji Ekonomisi